Leveringsvoorwaarden   JPIV.NL zal er ten alle tijden alles aan doen het in opdracht gegeven werk naar eer en geweten correct uit te voeren. Bij al onze geoffreerde wekzaamheden beschouwem wij wijzigingen anders dan in eerste instantie aangegeven bij opdrachtverstrekking (o.a. construkties, maatvoeringen, materiaalgebruik) als meerwerk en dit zal door ons in rekening worden gebracht Door tussentijdse wijzigingen is het mogelijk dat afgesproken levertijden niet meer haalbaar zijn. Tekenwerk, maatvoeringen, constructies en aangegeven materialen op door ons vervaardigde tekeningen dienen ten alle tijden door opdrachtgever gecontroleerd te worden JPIV.NL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, inkomstenderving of verlies of door onduidelijkheden, niet kloppende maatvoeringen, verkeerd aangegeven materialen. een en ander in de breedste zin des woords. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig verlies of schade door tekenwerk verricht door JPIV.NL Betalingsvoorwaarden Tenzij voor opdracht anders is afgesproken en door ons schriftelijk is bevestigd dient betaling binnen 14 dagen netto na factuurdatum voldaan te zijn Indien betaling uitblijft zullen wij drie herinneringen verzenden. na de 3e aanmaning zullen wij ten alle tijde openstaande vorderingen uit handen geven indien er bijkomende kosten voortvloeien uit onbetaalde facturen zullen wij deze kosten op opdrachtgever verhalen